پلن‌ها

با خرید اشتراک ضمن حمایت از ما و دسترسی به محتوای ویژه تبلیغات نیز حذف خواهد شد.

سطح قیمت  
پنل طلایی ۷۰,۰۰۰ تومانو سپس ۵۰,۰۰۰ تومان هر ۳ ماه.
عضویت بعد از ۳ ماه به اتمام خواهد رسید.
انتخاب
پنل VIP ۱۲۰,۰۰۰ تومانو سپس ۱۰۰,۰۰۰ تومان هر ۱۲ ماه.
عضویت بعد از ۱۲ ماه به اتمام خواهد رسید.
انتخاب
پنل نقره ای ۳۵,۰۰۰ تومان و سپس ۲۵,۰۰۰ تومان برای هر ماه.
عضویت بعد از ۱ ماه به اتمام خواهد رسید.
انتخاب

← Return to Home