پلن‌ها

با خرید اشتراک ضمن حمایت از ما و دسترسی به محتوای ویژه تبلیغات نیز حذف خواهد شد.

سطح قیمت  
C ۱۰,۰۰۰ تومان و سپس ۶,۰۰۰ تومان برای هر هفته.
عضویت بعد از ۷ روز به اتمام خواهد رسید.
انتخاب
B ۲۰,۰۰۰ تومان و سپس ۱۰,۰۰۰ تومان برای هر ماه.
عضویت بعد از ۱ ماه به اتمام خواهد رسید.
انتخاب
A ۳۵,۰۰۰ تومانو سپس ۳۰,۰۰۰ تومان هر ۳ ماه.
عضویت بعد از ۳ ماه به اتمام خواهد رسید.
انتخاب

←بازگشت به صفحه اصلی