علی چهرازی

متولد۱۳۶۰،کارشناس مدیریت ، ساکن هفتکل ، عضو انجمن قشقایی های خوزستان، شماره رزرو مجالس 09169922187

post area