تُرکیش پارتى

مِدلىِ تُرکیش پارتى بالاخره منتشر شد
من معتقدم زبان مادرى هویت ما و نیاکان ماست و یک دریچه ى منحصر به فرد و ابزار ارتباطىِ بسیار موثر براى دیدن و توصیفِ درک و دریافت قوم ما از دنیاى پیرامونشان است.آنچه که امروزه مانند گنجینه اى ارزشمند در قالب موسیقىِ فاخر ایلِ سراسر افتخار ِقشقایى،برجاى مانده است